Forschungszentrum

INSTITUT FÜR UMWELTSYSTEMFORSCHUNG


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Universität Osnabrück
Institut für Umweltsystemforschung
Barbarastr. 12
49076 Osnabrück

Raum 66/E13
Tel: +49 541 969-2619
Fax: +49 541 969 2599
Email schreiben

Janna Carolin Grumbach

Angewandte Systemwissenschaft (FB6)