Forschungszentrum

INSTITUT FÜR UMWELTSYSTEMFORSCHUNG


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Universität Osnabrück
Institut für Umweltsystemforschung
Barbarastr. 12
49076 Osnabrück

Raum 66/E13
Tel: +49 541 969 3440
Fax: +49 541 969 2599
Email schreiben

Femke Naemi Reurik

Angewandte Systemwissenschaft